Informationen på webbplatsen

Totally Örebro är en del av HKM Publishing AB. Vi arbetar ständigt för att informationen på webbplatsen ska vara korrekt, komplett och uppdaterad. Dock kan till exempel skrivfel, yttre påverkan och tekniska fel resultera i missledande information. Detta innebär att vi inte kan garantera eller ta ansvar för att informationen är korrekt, komplett och uppdaterad även om det är vårt mål.

 

Policy för integritetsskydd

Totally Örebro värnar om din integritet. Vänligen läs igenom följande för att se vad policyn för integritetsskydd behandlar.

 

Vad omfattar policyn?

Policyn handlar om hur Totally Örebro hanterar den personliga information vi mottar och samlar in genom webbplatsen. Personlig information är information som kan identifiera dig, t.ex. ditt namn, adress, e-postadress, telefonnummer, loggar från din webbläsare, din IP-adress och cookie-information och som inte är publikt på andra ställen.

Totally Örebro tar inte ansvar för din integritet via eller för innehållet på externa webbplatser, till vilka det kan finnas länkar på webbplatsen, men vi är behjälpliga i den mån vi kan om du råkar ut för något och därigenom kontaktar oss.

 

Vad gör Totally Örebro med informationen?

 • Totally Örebro samlar personlig information såsom namn, e-postadress och annan information som frivilligt lämnats av användaren. Den personliga information som du lämnar används enbart för de ändamål som du begärt.
 • Totally Örebro mottar och lagrar automatiskt information från din webbläsare, såsom IP-adress, cookie-information och vilken sida du besöker, till våra loggfiler på vår server.
 • Totally Örebro använder informationen för följande ändamål: förbättra webbplatsens innehåll, användarstatistik, uppfylla dina förfrågningar avseende produkter och tjänster samt för att förbättra våra tjänster.
 • Totally Örebro säljer inte informationen till någon tredje part.

 

Information om cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

 • Att webbplatsen innehåller cookies
 • Vad dessa cookies används till
 • Hur cookies kan undvikas

 

Vad är en cookie och vad används den till?

En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker sparar på din dator. Cookies används på många webbplatser för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i cookien är möjlig att använda för att följa en användares surfande.

Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din dator och finns för att underlätta enskilda användares aktiviteter. Den används till exempel vid funktioner som kräver att användaren loggar in, registrerar eller beställer något från webbplatsen. Vidare används cookies för att kunna mäta antalet sidvisningar och besökare för våra interna statistiksystem. Informationen som samlas in beträffande statistik är anonym och innehåller vare sig namn, e-postadress eller några andra uppgifter som kan kopplas till en särskild person.

Den andra typen av cookies kallas sessionscookies. Under tiden besökaren är inne och surfar på en sida, lagras den här cookien temporärt i dennes dators cacheminne. Sessionscookies lagras inte under en längre tid på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare.

På denna webbplats används båda typer av cookies för att samla information i den mån du ger tillåtelse till detta samt för att göra det lättare för dig att använda våra sidor.

Om du inte vill tillåta cookies kan du blockera dessa i din webbläsare (sättet att styra över cookies kan variera något mellan olika versioner av webbläsarna). Du hittar information om hur du ändrar inställningar antingen via tillverkares/leverantörs hemsida för din webbläsare eller via huvudmenyn i webbläsarfönstret under ”Hjälp”.

Mer information om cookies kan du läsa om på webbplatsen för Kommunikationsmyndigheten PTS (Post- och telestyrelsen).

 

Personuppgiftslagen (PuL) – Publicering på Internet

Totally Örebro är registeransvarig och sparar uppgifter i enlighet med PuL.

 

Grundläggande krav på behandlingen av personuppgifter

9 § Den personuppgiftsansvarige skall se till att

 • personuppgifter behandlas bara om det är lagligt,
 • personuppgifter alltid behandlas på ett korrekt sätt och i enlighet med god sed,
 • personuppgifter samlas in bara för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål,
 • personuppgifter inte behandlas för något ändamål som är oförenligt med det för vilket uppgifterna samlades in,
 • de personuppgifter som behandlas är adekvata och relevanta i förhållande till ändamålen med behandlingen,
 • inte fler personuppgifter behandlas än som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen,
 • de personuppgifter som behandlas är riktiga och, om det är nödvändigt, aktuella,
 • alla rimliga åtgärder vidtas för att rätta, blockera eller utplåna sådana personuppgifter som är felaktiga eller ofullständiga med hänsyn till ändamålen med behandlingen, och
 • personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen.

 

Vad får man lägga ut på webben?

(källa: Datainspektionen)

I personuppgiftslagen (PuL) finns inga specifika regler för Internet. Personuppgiftslagens generella regler för behandling av personuppgifter gäller även publicering på Internet.

 

Strukturerade eller ostrukturerade uppgifter?

Vilka regler i personuppgiftslagen som gäller beror på hur personuppgifterna som publiceras på webbplatsen är strukturerade. Om personuppgifterna lagras i en databas eller annan typ av register anses uppgifterna vara strukturerade. Om personuppgifterna återfinns i löpande text på webbsidan anses uppgifterna däremot vara ostrukturerade. För strukturerad personuppgiftsbehandling gäller betydligt fler regler än för ostrukturerad.

 

Ostrukturerad behandling av personuppgifter

Det är i princip alltid tillåtet att publicera personuppgifter i löpande text på en webbsida så länge man inte kränker den som uppgifterna avser. För att avgöra om en behandling av personuppgifter är kränkande måste man göra en samlad bedömning av hur känsliga uppgifterna är, i vilket sammanhang de förekommer, för vilket syfte de behandlas, vilken spridning de har fått eller riskerar att få samt vad behandlingen kan leda till. Man får således göra en avvägning i det enskilda fallet där den registrerades intresse av en fredad, privat sfär vägs mot intresset av att publicera uppgifterna.

 

Strukturerad behandling av personuppgifter

När personuppgifter är ordnade i register eller databaser eller på annat sätt så att man enkelt kan söka fram eller sammanställa dem är huvudregeln att hela personuppgiftslagen ska tillämpas. Det finns dock en rad undantag:

 

Grundlagsskydd

Personuppgiftslagen gäller inte när personuppgifter publiceras på webbplatser med grundlagsskydd, till exempel massmedieföretags webbplatser eller webbplatser med utgivningsbevis. Mer information finns på Myndigheten för radio och tv.

 

Samtycke

Om den registrerade – den som personuppgifterna avser – har lämnat sitt samtycke, är det tillåtet att publicera uppgifterna på Internet. Det är viktigt att komma ihåg att den registrerade ska ha fått sådan information att hen kan bedöma för- och nackdelar med publiceringen.

 

Harmlösa uppgifter

Harmlös information får publiceras på Internet utan den registrerades samtycke. Vad som är harmlös information måste bedömas från fall till fall. Utgångspunkten bör vara hur den registrerade kan uppleva publiceringen. Tänk på att inte alla har samma uppfattning om vad som är integritetskänsligt! Om du är osäker är det en god regel att inhämta samtycke.

Känsliga uppgifter, det vill säga uppgifter om etnisk tillhörighet, religiös övertygelse, medlemskap i fackförening och även uppgifter om hälsa och sexualitet får normalt inte publiceras utan samtycke.

 

Journalistiska ändamål

Den som publicerar personuppgifter uteslutande för journalistiska ändamål behöver bara uppfylla säkerhetsreglerna i personuppgiftslagen. Detta undantag från personuppgiftslagens övriga regler är vidsträckt, det omfattar all publicering med ändamål att informera, utöva kritik och väcka debatt om frågor av betydelse för allmänheten. Däremot gäller undantaget inte uppgifter av rent privat karaktär.

Undantag från personuppgiftslagens övriga regler gäller också uppgifter som behandlas uteslutande för konstnärligt eller litterärt skapande.

 

Tillämpning av PuL på Totally Örebro

När du kontaktar oss via vår webbplats innebär det att dina uppgifter sparas i en databas för vidare behandling. Dina uppgifter används endast av Totally Örebro och vidarebefordras inte till tredje part. Vi sparar uppgifterna för bland annat marknadsföringssyfte och för de ändamål vi har tillåtelse till inom lagstiftning för verksamheten.

Om du önskar utdrag av registrerade uppgifter, begära rättelse eller att vi tar bort eventuella uppgifter är du välkommen att kontakta oss.

 

Totally Örebro kan när som helst revidera denna webbplatspolicy genom att uppdatera den.

Kommentera

 • (will not be published)